ร่วมงานกับเรา

 หน้าหลัก
/ ร่วมงานกับเรา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลและถือเป็นนโยบายสูงสุดด้วยการเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของบุคลากรทุกคน เพราะเขาเหล่านั้นมีความสำคัญในทุกขั้นตอนการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เราจึงมุ่งเน้นสรรหาพนักงานที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ในทุกสาขาวิชาวิชาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานอันจะส่งผลให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพต่อโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ

          เรายังมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อผลลัพธ์ผู้รับบริการปลอดภัยประทับใจ โดยไม่ลืมสร้างความสุขและส่งเสริมความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมชุมชนรอบข้าง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน

บริการเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

          คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นบุคลากรที่สำคัญมีโอกาสในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับคุณและเติบโตไปกับเรา…

ผลประโยชน์ตอบแทน

          เราให้ค่าตอบแทนมิใช่เพียงแค่รายได้ แต่คุณจะยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านวิชาชีพ รวมทั้งสวัสดิการที่จะทำให้มีมั่นคง มีความสุขยิ่งขึ้นในชีวิตการทำงานของคุณ ตลอดจนครอบครัวและคนที่คุณรัก

บรรยากาศในการทำงาน

          เราสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้พนักงานเก่ง มีความคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ มีความใฝ่รู้ แบ่งปันความรู้ มีจิตใจบริการ มีจริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ตำแหน่งงานทั้งหมด

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
อัตราที่รับ : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ : 0
หัวหน้าแผนก OPD
อัตราที่รับ : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ : 0
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
อัตราที่รับ : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ : 0
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ดูแลซ่อมแซม 
เช็คจำนวนผ้าภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
สามารถใช้จักรเย็บผ้าได้

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร 038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การช่วยเหลือทันตแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
วุฒิ ประกาศนียบัตร การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร 038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

เภสัชกร
อัตราที่รับ : 3
รายละเอียดของงาน :

จัดการให้บริการยาสำหรับผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  
มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพ
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร : 038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. 

นักรังสีเทคนิค
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1. เพศ หญิง / ชาย 

2. วุฒิ ปริญาตรี  สาขา รังสีเทคนิค

ติดต่อ :

แผนกบุคคล ชั้น 3 อาคาร 1 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

โทร : 0853897166

Line : 0853897166

e-Mail : [email protected]

พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาบาลวิชาชีพให้บริการสุขภาพและการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 2.การให้การช่วยเหลือแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
โทร   :  0853897166 
Line :  0853897166

พยาบาลวิสัญญี
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยหนัก ICU
อัตราที่รับ : 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และประสานงานในและนอกหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน  วางแผนการพยาบาลโดยเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนการดูแลและแผนการรักษาของแพทย์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ : 0
ตำแหน่งอื่นๆ
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ช่วยเหลือคนไข้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

มีใบประกาศหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล

อายุ 19 - 35 ปี

 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 0853897166   ID Line : 0853897166

พยาบาล ICU
อัตราที่รับ : 5
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาล ผู้ป่วย วิกฤต

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

อายุ 23-35 ปี  

วุติ  ป.ตรี สาขา พยาบาลศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
โทร   :  0853897166 
Line :  0853897166

พยาบาล เคมีบำบัด
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย ให้ยาเคมีบำบัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

อายุ 25-35 ปี  จบปริญญาตรี สาขาพยาบาาลศาสตร์  มีประสบการณ์ ยาเคมีบำบัด 1 ปี ขึ้นไป 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์  11 อินเตอร์ 
โทร   :  038-500300
โทร   :  0853897166 
Line  :  0853897166

พยาบาล OPD
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

จบ ป.ตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์  ประสบการณ์ 1-3 ปี  มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พยาบาล หอผู้ป่วย
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

บริการลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย ให้ข้อมูลผู้ป่วยกับญาติและผู้มาติดต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่ - เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ม.6

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

โทรหาเราได้ที่

038-500-300

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 แฟกซ์ : 038-500-390

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ