ร่วมงานกับเรา

 หน้าหลัก
/ ร่วมงานกับเรา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลและถือเป็นนโยบายสูงสุดด้วยการเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของบุคลากรทุกคน เพราะเขาเหล่านั้นมีความสำคัญในทุกขั้นตอนการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เราจึงมุ่งเน้นสรรหาพนักงานที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ในทุกสาขาวิชาวิชาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานอันจะส่งผลให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพต่อโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ

          เรายังมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อผลลัพธ์ผู้รับบริการปลอดภัยประทับใจ โดยไม่ลืมสร้างความสุขและส่งเสริมความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมชุมชนรอบข้าง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน

บริการเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

          คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นบุคลากรที่สำคัญมีโอกาสในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับคุณและเติบโตไปกับเรา…

ผลประโยชน์ตอบแทน

          เราให้ค่าตอบแทนมิใช่เพียงแค่รายได้ แต่คุณจะยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านวิชาชีพ รวมทั้งสวัสดิการที่จะทำให้มีมั่นคง มีความสุขยิ่งขึ้นในชีวิตการทำงานของคุณ ตลอดจนครอบครัวและคนที่คุณรัก

บรรยากาศในการทำงาน

          เราสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้พนักงานเก่ง มีความคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ มีความใฝ่รู้ แบ่งปันความรู้ มีจิตใจบริการ มีจริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ตำแหน่งงานทั้งหมด

หัวหน้าแผนกบุคคล
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

กำกับควบคุม การดำเนินการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรับผิดชอบในกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด  ประกอบด้วยการสรรหา ว่าจ้าง,การพัฒนาการฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์,งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุแผนงาน / เป้าหมาย ละเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 

ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
โทร 085-3897166

ตำแหน่งอื่นๆ
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : 9900-15000
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ช่วยเหลือคนไข้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

มีใบประกาศหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล

อายุ 19 - 35 ปี

 

เงินเดือน : 9900
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 0853897166   ID Line : 0853897166

พยาบาล ICU
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาล ผู้ป่วย วิกฤต

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

อายุ 23-35 ปี  

วุติ  ป.ตรี สาขา พยาบาลศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : 15000
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  โทร 038-500300  ต่อ 1340

พยาบาล เคมีบำบัด
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย ให้ยาเคมีบำบัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

อายุ 25-35 ปี  จบปริญญาตรี สาขาพยาบาาลศาสตร์  มีประสบการณ์ ยาเคมีบำบัด 1 ปี ขึ้นไป 

เงินเดือน : 15000
ติดต่อ :

แผนกบุคคล โรงพยาบาลจุฬารัตน์  11 อินเตอร์  โทร 038-500300

พยาบาล OPD
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

จบ ป.ตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์  ประสบการณ์ 1-3 ปี  มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : 15000
ติดต่อ :

แผนกบุคคลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พยาบาล หอผู้ป่วย
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

เงินเดือน : 15000
พยาบาล ห้องผ่าตัด
อัตราที่รับ : 3
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

อายุ 23 - 35 ปี

เงินเดือน : 15000
ติดต่อ :

แผนกบุคคล

โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 

038-500-300

พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ PA
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

มีวุฒิประกาศนียบัตร การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก หลักสูตร 6 เดือน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาด
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ออกหน่วยการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักเทคนิคการแพทย์
อัตราที่รับ : 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิสัญญี
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ผู้ช่วยแม่ครัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่การเงิน
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

เคลียร์ค่ารักษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่แม่บ้าน
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้ดูแลรักษาทำความสะอาดตามจุดบริเวณต่างๆ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่เปล
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ดูแลผู้รับบริการ รับส่ง ตามแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ผู้ช่วยแม่ครัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี  

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นักเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอก
อัตราที่รับ : 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร 038-500300 ต่อ 1340 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่แม่บ้าน ด่วน
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ทำความสะอาด ภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ  อายุไม่เกิน 45 ปี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ด่วน
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ให้รหัสโรค และหัตถการ จัดทำสถิติ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีร สาขาเวชระเบียน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพ
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร : 038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. 

เภสัชกร
อัตราที่รับ : 3
รายละเอียดของงาน :

จัดการให้บริการยาสำหรับผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  
มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรหาเราได้ที่

038-500-300

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 แฟกซ์ : 038-500-390